Layman关于福利彩票官网基本名称的文字建议

介绍 | 福利彩票官网新域名 | 使主要名称更新 |
手册的发展与时俱进 | 基本名称的删除 | 故障排除 | 回到开始


UniForum logo
4个简单的步骤即可福利彩票官网
 • 步骤1和3
 • 步骤4
 • 福利彩票官网新域名
 • 填写申请表
 • 第一节
 • 第二节
 • 第4和5节
 • 第6节
 • 第8节
 • 第九条
 • 第10条
 • 电子邮件福利彩票官网表格
 • 第10条

  这是在其中提及该组织的地址 第二节 它在那里找到。 该地址必须是物理地址,而不是邮政地址。

  第10节应如下所示:

      
                  
  10. DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI
  
    lenhlangano leshiwo kusigaba 2 ngenhla ikhetsa 
    likheli layo lekuniketa kanye nekutfola
    tatiso kulandzela likheli lesiTalada.
    Tinombolo teliBhokisi atikamukeleki 
    (loku kungafana na 2c. ngenhla)
  
  123 Church Street
  Pretoria